ประวัติศาลาลุงชิน
 เนื้อความ :

เรื่องราวของศาลาลุงชินและกลุ่มมรรคปฏิปทา

โดย คุณชลาวัลย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา

ศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าศาลาลุงชินนั้น สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2537 แต่กลุ่มมรรคปฏิปทาได้ก่อกำเนิดมาก่อนหน้านั้น และเค้าโครงความคิดเกี่ยวกับการทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาของลุงชินนั้นก็มีมานานนักแล้ว ความสนใจในพระพุทธศาสนาของลุงชินนั้นมีมาตั้งแต่ในวัยหนุ่ม ครั้งกระนั้นลุงชินได้เข้าสู่วงการเพลง ได้ร้องและประพันธ์เพลงหลายเพลงจนเป็นที่รู้จักกันทั่วไป หนึ่งในเพลงที่ประพันธ์คือเพลงศีลห้า ซึ่งจุดประสงค์ของการประพันธ์ก็คือ การเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนาในอีกมิติหนึ่งโดย เด็กหญิงผ่องศรี พุ่มชูศรี ในขณะนั้น ซึ่งก็คือคุณเพ็ญศรี พุ่มชูศรี ศิลปินแห่งชาติในขณะนี้ ร้องอัดแผ่นเสียงเป็นเพลงแรกในชีวิตการเป็นนักร้องของเธอ โดยมีเนื้อร้องดังนี้

        ศีลห้าท่านว่าไว้                                 เป็นคติเตือนใจให้จดจำ
        ถ้าใครไม่รู้หนูจะขอแนะนำ                  ตามถ้อยคำที่ท่านสอนไว้
        ปาณาท่านว่าอย่าทำบาป                     อย่าทำการหยาบที่ชั่วร้าย
        อย่าทรมานอย่าประหารสัตว์ทั้งหลาย     ทั้งน้อยและใหญ่เราต้องมีใจเมตตา
        อทินนาท่านว่าอย่าละโมบ                   อย่าเที่ยวทำโลภลักของเขามา
        เป็นการผิดร้ายทั้งในศาสนา                 และทางอาญาของบ้านเมือง
        มุสาห้ามพูดปด                                 พูดเลี้ยวลดไม่เป็นเรื่อง
        ก่อนให้แค้นเคือง                              ในเมื่อเรื่องนั้นไม่จริง
        กาเมสุมิจฉา                                     คือตัณหาของชายหญิง
        อย่าใฝ่ประวิง                                   เพราะเป็นสิ่งบังดวงตา
        ศีลข้อสุดท้าย                                  เป็นของร้ายคือสุรา
        ท่านห้ามนักหนา                               ห้ามว่าอย่าเมามาย
        ฟัง ฟังหนูเล่า                                   แล้วอย่าเขลางมงาย
        ชั่วเร่งทำลาย                                   จงเหลือไว้แต่ความดี

        จากความสนใจศึกษาในพุทธธรรมทั้งจากการได้บวชเรียนในวัยหนุ่ม  จากการอ่านค้นคว้า  และสนทนากับผู้รู้  ทำให้ลุงชินมีความศรัทธาแน่วแน่ในพระพุทธศาสนา  และได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจต่อพระพุทธศาสนาในแนวทางที่ถูกต้องให้แก่ลูกหลานและผู้สนใจตลอดมา  ต่อเมื่อได้บวชอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี  พ.ศ. 2525 เพื่อปฏิบัติธรรมที่วัดป่าบ้านตาด  ลุงชินได้เลื่อมใสในวัตรปฏิบัติของหลวงตามหาบัวเป็นอย่างมากและได้ยึดแนวปฏิปทาของพระอาจารย์มั่น  ภูริทัตตเถระ  แต่นั้นมา
        หลังจากนั้น ลุงชินได้ไปกราบสนทนาธรรมกับหลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท ซึ่งเป็นศิษย์ของท่านพระอาจารย์มั่นองค์หนึ่งที่วัดภูริทัต อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี อยู่เนือง ๆ  และมีโอกาสไปกราบนมัสการพระสุปฏิปันโนสงฆ์ในภาคอิสานเป็นระยะๆ
        ก่อนหน้านั้นหลายปีลุงชินได้ร่วมก่อตั้งชมรมพิทักษ์สังคมเกษตรนิเวศน์ เพื่อการบริการและพัฒนาชุมชนขึ้น  หลังจากช่วยเหลือจัดการให้หมู่บ้านเกษตรนิเวศน์เป็นหมู่บ้านที่ปลอดภัยและสะดวกสบายขึ้นแล้ว ลุงชินจึงมีความคิดที่จะให้เพื่อนบ้านและญาติมิตรได้มีโอกาสฟังธรรมตามกาลด้วยเช่นกัน โดยไม่ต้องพากันเดินทางไปไกลบ้าน จึงมีความตั้งใจที่จะนิมนต์พระคุณเจ้ามาแสดงธรรมในหมู่บ้าน และได้นำความไปกราบเรียนหลวงปู่เจี๊ยะซึ่งท่านก็สนับสนุนให้ดำเนินการ  อีกทั้งยังเมตตารับนิมนต์มาแสดงธรรมเป็นองค์แรก  ในครั้งนั้นลานแสดงธรรมก็คือสนามหญ้าเล็ก ๆ หลังป้อมยามประจำหมู่บ้าน  ผู้คนที่มาฟังธรรมก็ยังมีจำนวนไม่มาก แต่หลวงปู่เจี๊ยะก็สนับสนุนกำลังใจให้ดำเนินการต่อไป จนภายหลังก็มีผู้สนใจมากขึ้น  มีครูบาอาจารย์เมตตาสลับกันมาแสดงธรรมหลายองค์  อาทิ หลวงปู่เหรียญ หลวงพ่อพุธ หลวงพ่อสุวัฒน์ เป็นต้น
        ครั้นเมื่อสถานที่คับแคบลงจึงได้ย้ายไปใช้บริเวณบ้านของลุงชินแทน จำนวนผู้ที่มาทำบุญและฟังธรรมก็เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ทุกคนมุ่งหวังที่จะมากราบพระสุปฏิปันโนและศึกษาธรรมะเพื่อนำไปปฏิบัติ ลุงชินก็อำนวยความสะดวกให้ทุกคนมีโอกาสทำบุญและได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องการส่งข่าวสารนัดแนะการจัดเตรียมสถานที่ และการดำเนินพิธีการต่าง ๆ ในวันทำบุญ เมื่อมีผู้มาทำบุญโดยสม่ำเสมอมากขึ้น จึงมีการจัดตั้งกลุ่มมรรคปฏิปทาเพื่อเป็นศูนย์รวมของสหธรรมิกขึ้น
        ต่อมาลุงชินได้เริ่มก่อสร้างศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ที่ดินส่วนกลางของหมู่บ้านเกษตรนิเวศน์โดยได้รับเงินสนับสนุนการก่อสร้างทั้งจากหมู่บ้านและสมาชิกกลุ่มมรรคปฏิปทา การก่อสร้างรุดหน้าไปได้ด้วยดี เมื่อศาลาสร้างเสร็จก็เปลี่ยนสถานที่ทำบุญจากบ้านลุงชินมาเป็นที่ศาลานี้ โดยครูบาอาจารย์ก็รับนิมนต์มาแสดงธรรมอย่างสม่ำเสมอเหมือนเช่นเคย แต่หลังจากศาลาสร้างเสร็จได้ไม่นานลุงชินก็ถึงแก่กรรม จากการที่ลุงชินเป็นผู้ริเริ่มและดำเนินการก่อสร้างศาลากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ อีกทั้งศาลานี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของชาวกลุ่มมรรคปฏิปทาซึ่งลุงชินได้มีส่วนในการก่อตั้งโดยตรง ผู้คนทั่วไปจึงเรียกชื่อศาลานี้กันอย่างติดปากว่า "ศาลาลุงชิน"
        ก่อนที่จะถึงแก่กรรม ลุงชินได้กราบฝากกลุ่มมรรคปฏิปทากับท่านหลวงพ่อพุธ ซึ่งท่านก็เมตตากล่าวว่า อย่าได้เป็นห่วง และก็ได้รับนิมนต์มาแสดงธรรมตลอดมาจนถึงวาระสุดท้ายที่ท่านอาพาธและมรณภาพ
        ลุงชินเคยกล่าวว่าดีใจที่ท่านได้มีส่วนในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เคยกล่าวว่าในหมู่ผู้ที่มาทำบุญนั้น อาจจะมีผู้ใดผู้หนึ่งที่มีความเพียรภาวนาที่จะได้บรรลุธรรม แต่อาจจะติดขัดอะไรบางอย่าง ถ้าได้ช่วยชักนำให้ผู้นั้นได้มีโอกาสได้ฟังธรรมและสนทนาธรรมกับครูบาอาจารย์ อาจจะทำให้เขาสามารถเข้าไปสู่มรรคผลได้ ซึ่งจะบรรลุกุศลอย่างยิ่ง
        ในการดำเนินชีวิตนั้น ลุงชินมีสติและมีความไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลา อย่างเช่นลุงชินได้เตรียมโลงศพไว้ก่อนจะถึงแก่กรรมเป็นเวลานานนับสิบปี โดยโลงศพนั้นตั้งอยู่ในห้องพระซึ่งลุงชินใช้เป็นที่นอน และมีคำโคลงซึ่งลุงชินประพันธ์เขียนอยู่บนผ้าคลุมดังนี้

        เกิด ตามกรรมเก่าให้        เกิดมา
        แก่ ตามกฎอนิจจา           สุดรั้ง
        เจ็บ ปวดป่วยทุกขา          เบียนบ่อย
        ตาย แน่สุดยับยั้ง             นี่แล้ว อนัตตา

        นอกจากจะพิจารณาความตายอยู่เนืองๆ ลุงชินมีความเป็นอยู่อย่างสมถะไม่ทำตนให้เป็นภาระต่อผู้อื่น เสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นประจำก็คือ กางเกงม่อฮ่อมกับเสื้อผ้าป่านสีขาวและมีผ้าขาวม้าพาดบ่า
        ลุงชินสวดมนต์ทำวัตรและทำสมาธิภาวนาเป็นนิจศีล อีกทั้งอโหสิกรรมให้แก่สรรพชีวิต ตั้งแต่คนใกล้ชิดไปจนถึงผู้อื่นเพื่อจะได้ไม่ต้องมีกรรมต่อกันอีก ลุงชินเคยกล่าวว่าอโหสิกรรมเป็นเรื่องสำคัญ ต้องไม่ผูกใจเจ็บกับผู้ใดทั้งสิ้น ลุงชินจึงเป็นผู้มีเมตตาต่อทุกคน
        ลุงชินไม่ได้หวังใน ลาภ ยศ สรรเสริญ ใดๆ ทั้งสิ้น เพียงเมื่อมีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ ได้อยู่อย่างร่มเย็นภายใต้พระพุทธศาสนาก็อยากจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และเพื่อให้คุ้มค่ากับการได้เกิดมาเป็นมนุษย์จึงยินดีที่จะสละเวลา กำลังกาย และกำลังสติปัญญาในการทำงานต่างๆ เพื่อพระพุทธศาสนาและสาธารณะ ลุงชินไม่มียศ หรือตำแหน่งใดๆ มีเพียงผลงานที่ได้ทำไว้ ทุกคนรักและนับถือเพียงเพราะความเป็นลุงชิน และเพราะการดำเนินชีวิตของลุงชินในแบบที่ทายาทของลุงชินได้เขียนถึงในหนังสืองานศพว่า

        ท่องล่วงท่วงวิถีโลกา มั่นมรรคปฏิปทาถ้วนวิธี

พวกเราหลายคนได้รวมกลุ่มกันปฏิบัติตั้งแต่ช่วงปลายปี 2541 จนเกิดความก้าวหน้ามาจนปัจจุบันนี้ก็อยู่บนความกรุณาของลุงชิน ครอบครัวและคณะทำงานในกลุ่มมรรคปฏิปทาทุกท่าน แต่เท่าที่ผ่านมาก็ได้แค่เพียงเห็นถึงรูปของลุงชินที่ดูอบอุ่นและใจดี(มากๆ)บนกระดานข่าวที่ศาลา และได้มีหลายท่านเคยสอบถามถึงประวัติของลุงชิน ในเวลานี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้นำประวัติของลุงชินที่เรียบเรียงโดยบุคคลในครอบครัวมาแสดงไว้ครับ และในโอกาสหน้า ถ้าหารูปชัดๆได้ จะนำรูปลุงชินมาไว้ที่นี้ด้วยครับ

ร่วมกันพิมพ์ในศาลาลุงชินในวันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2544 ที่ผ่านมาโดยกลุ่มขาประจำศาลาลุงชินคือ morning_glory มะเหมี่ยว Dolphin ทองคำขาว แนน และนายโจโจ้ ประสานงานโดยคุณธนา =)

 จากคุณ : นายโจโจ้ [ 13 มี.ค. 2544 / 20:17:09 น. ]
     [ IP Address : 202.57.128.13 ]

 ความคิดเห็นที่ 1 : (listener)

_/|\_ ขออนุฒทนาในความดี ของลุงชินครับ

 จากคุณ : listener [ 13 มี.ค. 2544 / 20:28:33 น. ]
     [ IP Address : 202.183.197.9 ]


 ความคิดเห็นที่ 2 : (กอบ)

ขอบคุณ พี่โจโจ้ ครับ
ที่นำมาให้อ่านอีกครั้งครับ

ขอบคุณลุงชิน ที่ทำให้เรามีสถานที่ไว้เจอกันได้ และร่วมศึกษาธรรม พบปะกันได้ครับ

 จากคุณ : กอบ [ 13 มี.ค. 2544 / 21:30:47 น. ]
     [ IP Address : 203.146.129.119 ]


 ความคิดเห็นที่ 3 : (Vicha)

ขอบคุณครับ ได้รู้จักสถานที่และประวัติ จึงได้อนุโมทนาสาธุ ในบุญกุศลที่ท่านกระทำ

 จากคุณ : Vicha [ 13 มี.ค. 2544 / 21:38:09 น. ]
     [ IP Address : 203.151.36.3 ]


 ความคิดเห็นที่ 4 : (กลางชล)

อนุโมทนาและขอบคุณ _/|\_
สำหรับสิ่งที่ลุงชินได้สร้างและปูทางสว่างไว้สำหรับหลาย ๆ คนเช่นกันค่ะ

มีกระทู้เก่าเรื่องประวัติของลุงชินเพิ่มเติมด้วยค่ะ (มีภาพของลุงชินด้วยค่ะ)
http://dharma.school.net.th/cgi-bin/kratoo.pl/000161.htm

 จากคุณ : กลางชล [ 13 มี.ค. 2544 / 21:40:24 น. ]
     [ IP Address : 203.145.29.79 ]


 ความคิดเห็นที่ 5 : (อุ๊)

สาธุคะ..ได้ยินชื่อศาลาลุงชินมาตั้งนานเพิ่งทราบประวัติวันนี้เองคะ.

 จากคุณ : อุ๊ [ 13 มี.ค. 2544 / 22:02:03 น. ]
     [ IP Address : 202.183.134.26 ]


 ความคิดเห็นที่ 6 : (ifon)

_/\_  _/\_  _/\_

 จากคุณ : ifon [ 14 มี.ค. 2544 / 00:00:31 น. ]
     [ IP Address : 203.155.233.47, 203.155.35.95 ]


 ความคิดเห็นที่ 7 : (ข้าวสาร)

_/|\_

 จากคุณ : ข้าวสาร [ 14 มี.ค. 2544 / 07:15:24 น. ]
     [ IP Address : 203.146.71.190 ]


 ความคิดเห็นที่ 8 : (โยคาวจร)

_/|\_ _/|\_ _/|\_

 จากคุณ : โยคาวจร [ 14 มี.ค. 2544 / 08:12:50 น. ]
     [ IP Address : 202.47.246.8 ]


 ความคิดเห็นที่ 9 : (อนัตตา)

สาธุ และ ขออนุโมทนาด้วยครับ

 จากคุณ : อนัตตา [ 14 มี.ค. 2544 / 08:18:06 น. ]
     [ IP Address : 203.151.2.159 ]


 ความคิดเห็นที่ 10 : (tchurit)

_/|\_ ครับ

 จากคุณ : tchurit [ 14 มี.ค. 2544 / 08:29:59 น. ]
     [ IP Address : 203.157.42.217 ]


 ความคิดเห็นที่ 11 : (รุฬิญา)

อนุโมทนากับคุณโจ้และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการนำประวัติที่มาของศาลาลุงชินมาให้พวกเราได้อ่านค่ะ......อ่านแล้วรู้สึกเลื่อมใสในเจตนาของลุงชินมากเลย

 จากคุณ : รุฬิญา [ 14 มี.ค. 2544 / 08:44:55 น. ]
     [ IP Address : 129.198.12.5, 203.121.130.160 ]


 ความคิดเห็นที่ 12 : (นุดี)

สาธุค่ะ

 จากคุณ : นุดี [ 14 มี.ค. 2544 / 09:16:51 น. ]
     [ IP Address : 208.147.7.208 ]


 ความคิดเห็นที่ 13 : (หนู)

สาธุค่ะ

 จากคุณ : หนู [ 14 มี.ค. 2544 / 09:48:36 น. ]
     [ IP Address : 203.147.53.212 ]


 ความคิดเห็นที่ 14 : (ทองจันทร์)

อนุโมทนาครับ

 จากคุณ : ทองจันทร์ [ 14 มี.ค. 2544 / 11:39:50 น. ]
     [ IP Address : 129.103.103.10 ]


 ความคิดเห็นที่ 15 : (กระต่าย)

ขอบพระคุณ สาธุค่ะ

 จากคุณ : กระต่าย [ 14 มี.ค. 2544 / 12:14:01 น. ]
     [ IP Address : 203.155.249.113 ]


 ความคิดเห็นที่ 16 : (หนูดี)

สาธุครับ

 จากคุณ : หนูดี [ 14 มี.ค. 2544 / 12:18:52 น. ]
     [ IP Address : 192.168.3.6, 203.149.35.53 ]


 ความคิดเห็นที่ 17 : (ปิ่น)

ซาบซึ้งในคุณความดีของคุณลุงชินที่ได้ก่อสร้างศาลา
ไว้เพื่อสืบต่อการปฏิบัติธรรม กราบอนุโมทนาด้วยคนครับ _/|\_
ขอบคุณคุณโจโจ้ที่นำมาเผยแพร่อีกคร้ังครับ _/|\_

 จากคุณ : ปิ่น [ 14 มี.ค. 2544 / 13:56:21 น. ]
     [ IP Address : 203.126.118.146 ]


 ความคิดเห็นที่ 18 : (นายสงบ)

_/I\_ สาธุ ในคุณความดีของลุงชินครับ
สิ่งที่ลุงชินให้นั้นสร้างประโยชน์มหาศาล
แก่ศาสนา และผู้สนใจในธรรมมากเหลือเกินครับ

ขอบคุณพี่โจ้ครับที่เอาประวัติมาให้อ่านครับ :-)

 จากคุณ : นายสงบ [ 14 มี.ค. 2544 / 13:59:46 น. ]
     [ IP Address : 203.151.126.112 ]


 ความคิดเห็นที่ 19 : (ดอกไม้)

พักนี้คุณ ifon  ยิ้มหน้าบานเลยนะ ...อิอิ...

สาธุค่ะพี่โจโจ้

 จากคุณ : ดอกไม้ [ 14 มี.ค. 2544 / 18:34:08 น. ]
     [ IP Address : 202.183.169.4 ]


 ความคิดเห็นที่ 20 : (เพียงธุลี)

_/|\_ สาธุครับ

 จากคุณ : เพียงธุลี [ 14 มี.ค. 2544 / 18:46:38 น. ]
     [ IP Address : 202.80.255.80 ]


 ความคิดเห็นที่ 21 : (rising_sun)

ขออนุโมทนาครับ

 จากคุณ : rising_sun [ 14 มี.ค. 2544 / 21:56:22 น. ]
     [ IP Address : 210.50.30.3 ]


 ความคิดเห็นที่ 22 : (หนูดี)

สาธุครับ

 จากคุณ : หนูดี [ 15 มี.ค. 2544 / 09:48:03 น. ]
     [ IP Address : 192.168.3.6 ]


 ความคิดเห็นที่ 23 : (กล้วยป่า)

ขออนุโมทนาด้วยคนค่ะ..สาธุค่ะ

 จากคุณ : กล้วยป่า [ 15 มี.ค. 2544 / 16:17:32 น. ]
     [ IP Address : 203.155.28.203 ]


 ความคิดเห็นที่ 24 : (นกเอี้ยง)

_/|\_ ^-^

 จากคุณ : นกเอี้ยง [ 21 มี.ค. 2544 / 08:49:55 น. ]
     [ IP Address : 172.16.23.169 ]


 ความคิดเห็นที่ 25 : (สามเณร)

......แล้วสามเณรล่ะ
ตอนที่คุณลุงไปติดแอร์ให้หลวงพ่อพุทธที่กุฎิ  วัดสระปทุม
สมัยที่มีชิวิตทั้ง 2 ท่าน .....
หลวงพ่อพุทธท่านยังเล่าเลยว่า คุณลงมานอนเฝ้า  ที่กุฎด้วย
ท่านมีศรัทธาขนาดนั้นเชียว ....  เอวัง

 จากคุณ : สามเณร [ 22 มี.ค. 2544 / 18:13:20 น. ]
     [ IP Address : 202.28.179.169 ]


 ความคิดเห็นที่ 26 : (Dragonboy)

สาธุครับ

 จากคุณ : Dragonboy [ 24 มี.ค. 2544 / 18:03:12 น. ]
     [ IP Address : 203.170.147.36 ]
จบกระทู้บริบูรณ์Click Here!