ทิศทั้ง 6
 เนื้อความ :

ผมมีความจำเป็นที่จะต้องทราบว่าทิศทั้ง 6 มีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าอย่างไร?  จึงขอเรียนถาม ณ ที่นี้  ขอขอบคุณครับ

 จากคุณ : หนุ่ม [ 6 เม.ย. 2544 / 18:59:20 น. ]
     [ IP Address : 202.183.164.125 ]

 ความคิดเห็นที่ 1 : (ไก่แก้ว)

ไม่แน่ใจว่าเข้าใจคำถามถูกหรือเปล่า ทิศต่างๆมีดังนี้ค่ะ
       บูรพา อาคเนย์ ทักษิณ หรดี ปัจจิม พายัพ อุดร อิสาน ค่ะ ส่วนคำแปล รบกวนหาจากพจนาณุกรมนะคะ ไม่กล้าแปลให้ค่ะ กลัวผิด

 จากคุณ : ไก่แก้ว [ 7 เม.ย. 2544 / 00:18:22 น. ]
     [ IP Address : 203.145.4.252 ]


 ความคิดเห็นที่ 2 : (ไก่แก้ว)

เนื่องจากไม่แน่ใจว่าตอบไปถูกหรือปล่อยไก่ก็เลยไปค้นมาให้อีกค่ะ

ทิศหก:บุคคลประเภทต่างๆ ที่เราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ดุจทิศที่อยู่รอบตัวจัดเป็น ๖ ทิศ ดังนี้๑ ปุรัตถิมทิส ทิศเบื้อง
หน้า ได้แก่ บิดา มารดา : บุตรธิดาพึงบำรุงมารดาบิดา ดังนี้ ๑. ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบ ๒. ช่วยทำกิจของ
ท่าน ๓. ดำรงวงศ์สกุล ๔. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท ๕. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่าน;
มารดาบิดาอนุเคราะห์บุตรธิดา ดังนี้ ๑. ห้ามปรามจากความชั่ว ๒. ให้ตั้งอยู่ในความดี๓. ให้ศึกษาศิลปวิทยา ๔. หาคู่
ครองที่สมควรให้ ๕. มอบทรัพย์สมบัติให้ในโอกาสอันสมควร ๒. ทักขิณทิสทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์ : ศิษย์พึง
บำรุงครูอาจารย์ ดังนี้ ๑. ลุกต้อนรับแสดงความเคารพ ๒. เข้าไปหา ๓. ใฝ่ใจเรียน๔. ปรนนิบัติ ๕. เรียนศิลปวิทยาโดย
เคารพ; ครูอาจารย์อนุเคราะห์ศิษย์ดังนี้ ๑. ฝึกฝนแนะนำให้เป็นคนดี ๒. สอนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง๓. สอนศิลปวิทยาให้
สิ้นเชิง ๔. ยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อน ๕. สร้างเครื่องคุ้มกันภัยในสารทิศคือ สอนให้ศิษย์ปฏิบัติได้จริง นำวิชาไป
เลี้ยงชีพทำการงานได้ ๓. ปัจฉิมทิส ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ บุตรภรรยา: สามีพึงบำรุงภรรยาดังนี้ ๑. ยกย่องสมฐานะภรรยา
๒. ไม่ดูหมิ่น ๓. ไม่นอกใจ ๔. มอบความเป็นใหญ่ในงานบ้านให้ ๕. หาเครื่องประดับมาให้เป็นของขวัญตามโอกาส;
ภรรยาอนุเคราะห์สามี ดังนี้ ๑. จัดงานบ้านให้เรียบร้อย ๒.สงเคราะห์ญาติมิตรทั้งสองฝ่ายด้วยดี๓. ไม่นอกใจ ๔. รักษา
สมบัติที่หามาได้ ๕. ขยันไม่เกียจคร้านในงานทั้งปวง ๔. อุตตรทิส ทิศเบื้องซ้ายได้แก่ มิตรสหาย : พึงบำรุงมิตรสหาย
ดังนี้ ๑. เผื่อแผ่แบ่งปัน ๒. พูดจามีน้ำใจ ๓. ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ๔. มีตนเสมอร่วมสุขร่วมทุกข์ด้วย ๕. ซื่อสัตย์จริงใจ
ต่อกัน; มิตรสหายอนุเคราะห์ตอบดังนี้ ๑. เมื่อเพื่อนประมาทช่วยรักษาป้องกัน๒. เมื่อเพื่อนประมาท ช่วยรักษาทรัพย์
สมบัติของเพื่อน ๓. ในคราวมีภัย เป็นที่พึ่งได้ ๔. ไม่ละทิ้งในยามทุกข์ยาก๕. นับถือตลอดถึงวงศ์ญาติของมิตร ๕.
เหฏฐิมทิส ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ คนรับใช้และคนงาน : นายพึงบำรุงคนรับใช้และคนงานดังนี้ ๑. จัดการงานให้ทำตาม
กำลังความสามารถ ๒. ให้ค่าจ้างรางวัลสมควรแก่งานและความเป็นอยู่ ๓. จัดสวัสดิการดีมีช่วยรักษาพยาบาลในยาม
เจ็บไข้ เป็นต้น ๔. ได้ของแปลกๆ พิเศษมา ก็แบ่งปันให้ ๕. ให้มีวันหยุดและพักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสอันควร;คน
รับใช้และคนงาน อนุเคราะห์นายดังนี้ ๑. เริ่มทำงานก่อน ๒. เลิกงานทีหลัง ๓.เอาแต่ของที่นายให้ ๔. ทำการงานให้
เรียบร้อยและดียิ่งขึ้น ๕. นำความดีของนายไปเผยแพร่ ๖. อุปริมทิส ทิศเบื้องบนได้แก่ พระสงฆ์ สมณพราหมณ์:
คฤหัสถ์พึงบำรุงพระสงฆ์ ดังนี้ ๑. จะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตา ๒. จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา ๓. จะคิดสิ่งใด ก็คิดด้วย
เมตตา ๔. ต้อนรับด้วยความเต็มใจ ๕. อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย ๔; พระสงฆ์อนุเคราะห์คฤหัสถ์ดังนี้๑. ห้ามปรามจากความ
ชั่ว ๒. ให้ตั้งอยู่ในความดี ๓. อนุเคราะห์ด้วยความปรารถนาดี ๔. ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง๕. ทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้
แจ่มแจ้ง ๖. บอกทางสวรรค์ สอนวิธีดำเนินชีวิตให้ประสบความสุขความเจริญ


 จากคุณ : ไก่แก้ว [ 7 เม.ย. 2544 / 14:01:49 น. ]
     [ IP Address : 203.145.4.202 ]


 ความคิดเห็นที่ 3 : (หนุ่ม)

ขอขอบคุณในความเอื้ออาทรของคุณไก่เเก้วที่ได้กรุณาสละเวลาค้นหาให้ครับ

 จากคุณ : หนุ่ม [ 7 เม.ย. 2544 / 18:05:20 น. ]
     [ IP Address : 192.168.100.106 ]


 ความคิดเห็นที่ 4 : (ไก่แก้ว)

ด้วยความยินดีค่ะ เจริญในธรรมค่ะ

 จากคุณ : ไก่แก้ว [ 7 เม.ย. 2544 / 19:54:42 น. ]
     [ IP Address : 203.145.4.102 ]
จบกระทู้บริบูรณ์Click Here!